Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “Paldies”, Reģ. Nr. 40203086785, juridiskā adrese Vējavas iela 10 k2-26, Rīga, LV-10352 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
 
Piegādes un samaksas kārtība
Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Ja precei nāk pakaļ, pārdevējs nodrošina preču izsniegšanu divu (2) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa, izsniegšanas laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju.
Ja prece jānosūta, pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu piecu (5) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par preci.
 
Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt (izsūtīt) preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
▪ pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
▪ pircējs ir atvēris grāmatas plēves iepakojumu;
▪ pircējs ir sabojājis preci.
 
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Paldies”, reģ. Nr. LV 40203086785, adrese: Vējavas iela 10 k2-26, Rīga, LV-10352.   

2. SIA “Paldies” apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
1.   pirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
2.   klienta identificēšanai;
3.   klienta apkalpošanai;
4.   pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
5.   pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
6.   jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
7.   iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
8.   saziņas uzturēšanai;
9.   norēķinu administrēšanai;
10. parādu piedziņai;
11. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
12. tirgus izpētes mērķiem;
13. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
14. jaunumu paziņošanai;
15. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

3.   Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
1.   normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
2.   līgums ar klientu;
3.   atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
4.   lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

4.   SIA “Paldies” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. SIA “Paldies” aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

5.   Personas datu nodošana
1.   Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
2.   Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
3.   Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

6.   Personas datu glabāšanas laiks:
1.   Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
2.   kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
3.   atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.   kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

7.   Jūsu tiesības:
1.   uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
2.   gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
3.   ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
4.   atsaukt piekrišanu;
5.   atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
6.   saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
8.   Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.
9.   Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: raksti@6minutes.lv, +37128601626.
 

Atteikuma tiesību veidlapa 

Tā atrodama un lejupielādējama, klikšķinot šeit

0

write@6minutes.lv |6 minutes 365 days| © All rights reserved|Cover photo Unsplashed


 .